Pärnu Keeltekool

Pärnu Keeltekool OÜ
+372 5685 2477
info@parnukeeltekool.ee
Reg. kood 16013312

Õppekorraldus

Õppekeskkond

Koolitusruumid asuvad Pärnu kesklinnas,  aadressil Hommiku 4 teisel korrusel.
Õppetöö läbiviimiseks on ruumid, mis on koolitusklassidele vastavalt varustatud kõikide vajalike materjalidega (arvuti, tahvel, CD-mängimise võimalus jms).

Vastuvõtt

Pärnu Keeltekooli koolitustele ning tundidesse on võimalik registreeruda koolituskeskuse kodulehel www.parnukeeltekool.ee kaudu.
Samuti on võimalik registreeruda e-posti kaudu, kirjutades aadressile info@parnukeeltekool.ee või helistades telefonile +372 5685 2447.
Koolitusele registreerumiseks on vajalik esitada koolituse nimetus, õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve saaja aadress (e-post ja/või postiaadress). Kui arve saaja on ettevõte/asutus, tuleb märkida lisainformatsiooni lahtrisse juriidiline nimi ja registrikood.

Keeltekooli töötajatelt saab küsida täiendavat ja selgitavat infot koolituse sisu ja õppekorralduse kohta. Samuti saab õppekorraldusspetsialistide rääkida oma konkreetsetest koolitusvajadustest, ootustest, erisoovidest, soovi korral ka oma valdkonna taustast. Erisoovidest ja vajadustest palume rääkida võimalikult varakult, et koolitaja saaks kursust ettevalmistades nendega võimalusel arvestada.
Peale koolitusele registreerumist saadetakse õppijale kolme tööpäeva jooksul registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Kirjaliku registreerumise puhul helistab õppekorraldusspetsialist õppijale, et kinnitada osalust ja vajadusel vastata õppija küsimustele.

Enne kursuse algust saadetakse kõigile kursusel osalejatele meili teel korralduslik info- kursuse ajakava, toimumiskoha aadress, juurdepääsu- ja parkimistingimused.

Koolituskeskus jätab endale õiguse vähese huvi korral koolitus ära jätta või edasi lükata. Kui koolitus jääb ära või lükkub edasi, on õppijal õigus koolitus tühistada ja kui arve on varem tasutud, siis tagastame selle 3 tööpäeva jooksul täies ulatuses.

Õppemaksu tasumine

Õppetasu tasutakse Pärnu Keeltekool OÜ poolt väljastatud arve alusel enne koolituse algust või kokkuleppel täienduskoolitusasutusega maksegraafiku alusel enne koolituse lõppu. Individuaaltundide eest tasumine on kokkuleppeline ning märgitakse arvele, kuid mitte hiljemalt kui õppetöö toimumisele järgneva kuu 15. Kuupäevaks. Tasumise probleemide korral palume viivitamatult ühendust vätte täienduskoolitusasutusega.

Arve väljastatakse e-kirja teel PDF kujul e-arvena või vajadusel paberkandjal. Arve tuleb tasuda maksetähtajaks.

Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise keeles on 15 eurot.
Hävinenud või kadunud tunnistuse duplikaadi väljastamine 10 eurot.

Õppetasu tagastamise tingimused:

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes pole kursuse alguse päevaks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti (nt on osalejale koostatud maksegraafik).

Kui õppija teavitab täienduskoolitusasutust oma loobumisest vähemalt kaks päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks täies ulatuses. Kui õppija loobub koolitusest kursuse jooksul, siis sellisel juhul õppemaksu ei tagastata.


Pikemalt kestvate kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti

Tagasiside

Kursuse lõpul täidavad õppijad soovitavalt  anonüümse tagasisidevormi, kus õppija annab hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse õppekorraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse paremaks muutmiseks. Kursuse jooksul küsitakse õppijatelt korduvalt tagasisidet, kas nende valitud koolitus vastab nende ootustele ja vajadustele toimuval kursusel ja õppija erisoovide või -vajaduste puhul annab koolitaja neile täiendavalt personaalseid ülesandeid ja lisamaterjale. Kursuse lõpus vesteldakse võimalusel kõigi osalejatega suuliselt õppeeesmärkide ja õpiväljundite saavutamisest ning õppekorraldusest, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppekorraldust. Suulise tagaside dokumenteerib õppekorraldusspetsialist. 


Kogutud tagasiside saadetakse järelduste tegemiseks koolitajatele ja ettevõtte juhtkonnale. Õppekorraldusspetsialist analüüsib saadud tagasisidet (nii kirjalikku kui suulist) ning vajadusel muudab kursuse sisu, täiendab õppekorraldust või vestleb koolitajatega parenduste läbiviimiseks.
Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.


Koolituste tagasiside säilitatakse ettevõtte andmehaldussüsteemis vastava kursuse ja koolitaja juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.
Tagasiside koondid esitatakse  soovi korral koolituse rahastajale/tellijale koos koolitajate ja täienduskoolitusasutuse tagasidega koolituse kohta.


Tagasisidet esitatakse alati anonüümselt.  Kui on vajalik isikuline tagaside, küsitakse selleks eelnevalt õppijalt ja koolitajalt luba. 

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. 
Kui õppekavas pole sätestatud teisiti, siis eeldame koolituse auditoorsetes tundides osalemist minimaalselt 50% ulatuses. 
Kui koolitusel katkestatakse enne koolituse lõppu, väljastame õppijale soovi korral tõendi vastavalt osaletud tundide arvule. 

Kui õppijal ei ole võimalik koolitusel reaalajas osaleda, siis erandjuhtudel peetakse läbirääkimisi õppija ja täienduskoolitusasutuse vahel ning koostatakse õppijale individuaalne õppekava, mille alusel on õppijal võimalik läbida koolitus ja õpiväljundite omandamisel saada tunnistus või tõend sel juhul, kui õpiväljundeid ei saavutata.

Koolituskeskus jätab endale õiguse koolituselt välja arvata ka õppija, kes korduvalt seab ohtu kaasõppijate tervise ja ohutuse või takistab õppeprotsessi läbiviimist.

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes pole kursuse alguse päevaks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti.

Kui õppijal on tekkinud kursuse toimumise ajal ootamatu olukord (nt tervislikud probleemid või perekondlik põhjus), tuleb esimesel võimalusel teavitada täienduskoolituskeskust ja leida üheskoos lahendus.  Sellistel juhtudel püüame võimaluse piires osalejatele vastu tulla ja toetame iseseisvat õpiväljundite saavutamist saates  õppematerjali, täiendavad ülesanded ja pakume otsesuhtlust koolitajaga. Samuti lubame soovi korral osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus koos teise grupiga.